Monday, October 13, 2014

TUẦN 42/2014 - XU HƯỚNG TĂNG ĐANG PHÁT TRIỂN


Biểu đồ hàng tuần cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2014

Sóng Elliott:
Giá đang ở trong kênh xu hướng tăng, có khả năng điều chỉnh nhưng mục tiêu lên sóng 5 ở mức 263 có khả năng sẽ đạt được trong vài tuần.
Các chỉ báo kỹ thuật:
Sức mạnh xu hướng ADX:
Chỉ số +DM đại diện cho biến động tăng  là ở trên -DM cho thấy giá đang ở trong xu hướng tăng .
Giá trị +DM = 35.82> 20 cho thấy biến động tăng là khá mạnh.
Chỉ số ADX đại diện cho sức mạnh xu hướng có giá trị 26.6>20 cho thấy xu hướng tăng bắt đầu mạnh lên.
Chỉ báo trung bình hội tụ phân kỳ MACD:
Đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên cho tín hiệu mua.
Lưu ý:
Mặc dù xu hướng chính là tăng giá nhưng hiện nay đang gặp kháng cự tại 225 nên trong một vài phiên giá có khả năng điều chỉnh trước khi tiếp tục tăng cao.


Biểu đồ hàng tuần cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2014


Sóng Elliott:
Giá đang ở trong kênh xu hướng tăng, có khả năng điều chỉnh nhưng mục tiêu lên sóng 5 ở mức 2397 có khả năng sẽ đạt được trong vài tuần.

Các chỉ báo kỹ thuật:

Sức mạnh xu hướng ADX:
Chỉ số +DM đại diện cho biến động tăng  là ở trên -DM cho thấy giá đang ở trong xu hướng tăng .
Giá trị +DM = 35.35> 20 cho thấy biến động tăng là khá mạnh.
Chỉ số ADX đại diện cho sức mạnh xu hướngcó giá trị 17.47<20 cho thấy xu hướng tăng còn yếu.

Chỉ báo trung bình hội tụ phân kỳ MACD:
Đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên cho tín hiệu mua.

Lưu ý:
Mặc dù xu hướng chính là tăng giá nhưng hiện nay xu hướng tăng còn yếu nên có thể điều chỉnh vài phiên trước khi tiếp tục tăng cao.