Sunday, February 1, 2015

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CÀ PHÊ NGÀY 1/2/2015


Biểu đồ hàng tuần cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3/2015

Dự kiến có 85% trường hợp giá sẽ dừng ở 158.34, sau đó lên 332-439.
15% trường hợp xuống dưới 158.35 đến 157-155-152-143.65 trước khi đảo chiều tăng cao.


Biểu đồ hàng tuần cà phê Robusta kỳ hạn tháng 3/2015
Nếu giữ trên 1920 sẽ lên 3100.
Nếu xuống dưới 1920 có thể xuống 1858-1750 trước khi đảo chiều tăng cao.