Thursday, July 16, 2015

CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN TRUNG QUỐC GIẢM THEO LUẬT TỰ NHIÊN


  1. Sóng 5 đạt mức gần tối đa: 5 = (1+3) x 1,27
  2. Sóng (c) đạt mức tối đa: (c)= 1,618 x (a)
  3. Sóng [B] đạt mức tối đa: [B] = 0,786 x [A]

Kết luận:
Dự kiến xuống [C] ở 1665 là mức tối thiểu nơi [C] ={B] hoặc 719 nơi [C] = [A]. 
Trừ khi vượt  5178 sẽ tiếp tục tăng nhưng khả năng này rất thấp.