Saturday, January 21, 2017

ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG TRUNG HẠN CỦA CÀ PHÊ ARABICACà phê Arabica có triển vọng lên 238-278 nhưng trước hết cần phải vượt qua 176.
Bất cứ khi nào xuống dưới 132,65 sẽ xuống 122,8-111 hoặc thấp hơn.

No comments:

Post a Comment