Thursday, January 12, 2017

DỰ BÁO XU HƯỚNG CHỈ SỐ ĐÔ LA


Nhiều khả năng hiện nay đang ở trong tiến trình tăng của sóng [5] của cấp độ Primary với mục tiêu dự kiến ở khu 108.
Sóng [5] có dạng Ending diagonal bao gồm 5 sóng của cấp độ Intermediate, hiện nay đang là sóng (4).
Trong vài tuần tới sóng (4) sẽ giảm xuống khu vực giữa sóng (1) và sóng (2), vùng 94-97,5 có thể là 96.
Sau khi sóng (4) hoàn thành sẽ tăng lên sóng (5) của [5] ở khu 108.

No comments:

Post a Comment